มาคุย “ปฏิรูป” กันเถิด (1) แก้ความเหลื่อมล้ำ

มาคุย “ปฏิรูป”
กันเถิด
(1) แก้ความเหลื่อมล้ำ
รายงานขององค์กรอ็อกซ์แฟมระบุว่า
กลุ่มคนที่ร่ำรวยที่สุดในโลก 85 คน สามารถรวบรวมความมั่งคั่งได้อย่างมหาศาล
เทียบกับประชากรยากจนของโลกรวมกัน 3
,500
ล้านคน โดยกลุ่มคนร่ำรวยร้อยละ 1 ของโลกมีทรัพย์สินอยู่มากถึง 110 ล้านล้านดอลลาร์
(ราว 3
,600
ล้านล้านบาท) ซึ่งมากกว่าประชากรยากจนที่สุดครึ่งหนึ่งของโลก 65 เท่า

เศรษฐีจำนวนมากมาจากสหรัฐและประเทศพัฒนา
     สหรัฐอเมริกามีผลิตภัณฑ์มวลรวม
GDP = 16.2 ล้านล้าน$
     ไทยมีผลิตภัณฑ์มวลรวม
GDP= 0.4 ล้านล้าน$

ทั้งๆ ที่ประเทศไทยยังไม่พัฒนาเท่าหลายประเทศในตะวันตก
แต่เศรษฐีไทย 3 คนติดอันดับ 85 ของโลกตามข้อมูลของ
Forbes
1. คนแรก อันดับ 8  ทรัพย์สิน  44.24 พันล้าน$
2. คนที่สอง นายธนินท์ เจียรวนนท์ อันดับ 58 ทรัพย์สิน 14.3
พันล้าน
$   เกษตร/อาหาร
3. คนที่สาม เจริญ สิริวัฒนภักดี  อันดับ 82 ทรัพย์สิน
11.7 พันล้าน
 เครื่องดื่ม
4. คนที่สี่ ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ อันดับ 736    ทรัพย์สิน 2 พันล้าน$  อสังหาริมทรัพย์
5. คนที่ห้า กฤตย์ รัตนรักษ์ 
อันดับ 
785  ทรัพย์สิน  1.95 พันล้าน
$    สื่อและอสังหาริมทรัพย์
6. คนที่หก ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ    825   
ทรัพย์สิน 1.85 พันล้าน
$ โรงพยาบาล
7. คนที่เจ็ด ทักษิณ ชินวัตร  อันดับ 882 ทรัพย์สิน 1.7 พันล้าน$ โทรคมนาคมและอสังหาริมทรัพย์

ประเด็นสำคัญที่เราควรผลักดันในการปฏิรูป
คือการเก็บภาษีในอัตราสูงพิเศษจากเศรษฐีไทยและบริษัทใหญ่ ตามที่อาจารย์ปรีดีเคยเสนอ
เพื่อสร้างระบบรัฐสวัสดิการ และใครที่ไม่ยอมพูดถึงเรื่องนี้เวลาเสนอ “การปฏิรูป”
ในปัจจุบัน ก็คงไม่อยากทำอะไรอย่างจริงจัง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s